Świadczymy pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego, których przedmiotem są nierzadko owoce pracy całego życia małżonków. Sprawy o podział majątku cechują się często wysokim stopniem skomplikowania, albowiem w sprawach tych sąd rozstrzyga o wielu istotnych kwestiach, m.in. o tym:
  • jakie przedmioty i prawa majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego i jaka jest ich wartość,
  • co stanowi majątek wspólny, a co majątek osobisty małżonków,
  • czy udziały małżonków w majątku wspólnym powinny być równe (co jest zasadą), czy też w okolicznościach konkretnej sprawy istnieją przesłanki do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku,
  • które przedmioty lub prawa majątkowe mają przypaść każdemu z małżonków,
  • czy, a jeżeli tak to któremu z małżonków, i w jakiej wysokości przysługuje należność z tytułu rozliczenia nakładów uczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny albo nakładów uczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka,
  • w jakim terminie i na jakich zasadach powinno dojść do wzajemnych rozliczeń, w szczególności – spłat i dopłat.
Świadcząc pomoc prawną w sprawach o podział majątku pomagamy w ustalaniu składników i wartości majątku wspólnego (w tym również nietypowych jego składników, na podstawie prywatnych ekspertyz sporządzanych przez współpracujących z kancelarią rzeczoznawców) i w rozliczeniu nakładów. Doradzamy optymalną strategię postępowania na etapie przedsądowym, uczestniczymy w negocjacjach, a gdy nie doprowadzi to do konsensusu – reprezentujemy naszych Klientów przed sądami.